BHP - Program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

TERMIN: 05-06-20200 r., godz. 12:30 - 16:00

MIEJSCE: Kancelaria Podatkowa Skłodowscy, Marki, ul. Kościuszki 43

KOSZT SZKOLENIA: 70 zł/osoba (zwolnienie z VAT)

05.06.2020 (Friday)

1. Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

2. Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

3. Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie będzie zorganizowane w formie instruktażu na podstawie szczegółowego programu.
Podczas szkolenia będą stosowane odpowiednie środki dydaktyczne, w szczególności filmy, tablice oraz prezentacje.
Uczestnicy szkolenia objęci programem szkolenia mogą otrzymać ( m. in. skrypty i przepisy).
Szkolenie zostanie zakończone egzaminem. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia, po zdaniu przez uczestnika kursu, egzaminu , wystawi 2 egzemplarze zaświadczenia, z czego jeden egzemplarz powinien otrzymać pracownik, a drugi powinien być przechowywany w jego aktach osobowych.

 4. Szczegółowy programy szkolenia

Temat szkolenia

Liczba godzin*

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a)       praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp:
- zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, kierownika komórki organizacyjnej (art. 207, 212 Kodeksu pracy),
- zakres obowiązków i uprawnień pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: znajomość i przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp (art. 210, 211 Kodeksu pracy),
- obowiązujące w zakładzie pracy regulacje (regulamin pracy, instrukcje, zarządzenia)
b)       ochrony pracy kobiet i młodocianych:
- uprawnienia związane z rodzicielstwem, urlop macierzyński i wychowawczy, zasiłki 
i badania lekarskie, zwolnienie od pracy na opiekę nad dziećmi do lat 14,
- uprawnienia młodocianych do urlopu wypoczynkowego i podnoszenia kwalifikacji.
c)       wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych:
- obowiązki pracodawcy w zakresie udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, zabezpieczenia miejsca wypadku, sporządzenia dokumentacji powypadkowej,
- świadczenia związane wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi oraz wypadkami w drodze do pracy lub z pracy
d)       profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników:
- obowiązek podpisywania umów z zakładami opieki zdrowotnej
- profilaktyczna opieka lekarska – kierowanie na badania wstępne, okresowe, kontrolne, obowiązek stosowania się do zaleceń lekarza medycyny pracy,
- zapewnienie odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej,
- zakup i odpowiednie wyposażenie apteczki pierwszej pomocy,
- wyznaczenie pracownika do udzielenia pierwszej pomocy. 

1

Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy:
- badania i pomiary czynników środowiska pracy – kto i z jaką częstotliwością dokonuje pomiarów,
- stosowana ochrona zbiorowa i indywidualna przed zagrożeniami środowiska pracy,
- wymogi dotyczące oświetlenia, mikroklimatu w pomieszczeniach pracy,
- profilaktyczne posiłki i napoje.
- ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
- bezpieczne zasady poruszania w miejscach świadczonej pracy (schody, winda, drzwi automatyczne, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, urządzeń elektrycznych)

 

3

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii) , w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie   wypadku)
- postępowanie w przypadku ogłoszenia alarmu i zarządzenia ewakuacji,
- zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku, resuscytacja i transport poszkodowanego, opatrywanie ran i pomoc doraźna w przypadkach typowych urazów (krwotoki, zranienia, złamania, omdlenia, oparzenia), korzystanie z apteczki pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 

2

Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka
- omówienie potencjalnych przyczyn wypadku w pracy,
- obowiązki pracodawcy, pracownika przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku
- postępowanie powypadkowe (przygotowanie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zatwierdzenie protokołu)
- środki profilaktyczne – zarządzenia wewnątrzzakładowe podejmowane na skutek zaleceń wynikających z protokołu powypadkowego,
- świadczenia z tytułu wypadków przy pracy,
- dochodzenie roszczeń uzupełniających na podstawie przepisów prawa cywilnego. 

2

Razem:

8

Szkolenia w podobnym terminie:

Szkolenie dla zarządzających spółkami

TERMIN:16-06-2020 r. 9:00-16:00

MIEJSCE: Kancelaria Podatkowa Skłodowscy, Marki, ul. Kościuszki 43

CENA: BEZPŁATNE

 

WARUNEK UCZESTNICTWA:
Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem bezpłatnie w zamian mamy jednak prośbę, aby każdy Uczestnik szkolenia wsparł dowolną kwotą wybraną przez siebie fundację.
Dowód wpłaty prosimy przesłać na adres: marketing@sklodowscy.pl

 

Cel charytatywny jest całkowicie dowolny, ale dla osób potrzebujących inspiracji, my wspieramy między innymi takie fundacje jak:

 

Fundacja im. Karola Olgierda Borchardta została złożona w 2011 roku z inicjatywy żeglarzy i spadkobierców Kapitana Borcharda. Jej nadrzędnym celem jest rozwój i popularyzacja żeglarstwa, a także upowszechnianie kultury i tradycji morskiej.
Konto Fundacji: Bank Zachodni WBK 67 1090 1841 0000 0001 1849 7070

 

Fundacja Małych Serc zajmuje się koordynowaniem ogólnopolskiej akcji "Ośmiorniczki dla wcześniaków"
Konto Fundacji: Bank Spółdzielczy 35 8674 0009 0000 0273 2000 0010

Szczegóły
16.06.2020 (Tuesday)

Szkolenie on-line z Prowadzenia Działalności Gospodarczej

Czy można nie płacić podatków? Jak wliczyć STATEK KOSMICZNY w koszty? Skąd dostać kasę i jej nie zwracać? ...no i jak przy tym wszystkim nie zwariować?

Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź na szkoleniu z prowadzenia biznesu - "Jak nie pójść za kratki płacąc podatki"

TERMIN: 28.05.2020 r. 

MIEJSCE: szkolenie on-line

#zostańwdomu

 

 

 

Szczegóły
28.05.2020 (Thursday)