BHP - Program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

TERMIN: 18-10-2016 r., godz. 08:00 - 16:00

MIEJSCE: Kancelaria Podatkowa Skłodowscy, Marki, ul. Kościuszki 43

KOSZT SZKOLENIA: 70 zł/osoba (zwolnienie z VAT)

18.10.2016 (Tuesday)

1. Cel szkolenia
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
a) oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
b) metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
c) kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
d) postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

2. Uczestnicy szkolenia
Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

3. Sposób organizacji szkolenia
Szkolenie będzie zorganizowane w formie instruktażu na podstawie szczegółowego programu.
Podczas szkolenia będą stosowane odpowiednie środki dydaktyczne, w szczególności filmy, tablice oraz prezentacje.
Uczestnicy szkolenia objęci programem szkolenia mogą otrzymać ( m. in. skrypty i przepisy).
Szkolenie zostanie zakończone egzaminem. Egzamin przeprowadza organizator szkolenia, po zdaniu przez uczestnika kursu, egzaminu , wystawi 2 egzemplarze zaświadczenia, z czego jeden egzemplarz powinien otrzymać pracownik, a drugi powinien być przechowywany w jego aktach osobowych.

 4. Szczegółowy programy szkolenia

Temat szkolenia

Liczba godzin*

Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a)       praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp:
- zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, kierownika komórki organizacyjnej (art. 207, 212 Kodeksu pracy),
- zakres obowiązków i uprawnień pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy: znajomość i przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp (art. 210, 211 Kodeksu pracy),
- obowiązujące w zakładzie pracy regulacje (regulamin pracy, instrukcje, zarządzenia)
b)       ochrony pracy kobiet i młodocianych:
- uprawnienia związane z rodzicielstwem, urlop macierzyński i wychowawczy, zasiłki 
i badania lekarskie, zwolnienie od pracy na opiekę nad dziećmi do lat 14,
- uprawnienia młodocianych do urlopu wypoczynkowego i podnoszenia kwalifikacji.
c)       wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych:
- obowiązki pracodawcy w zakresie udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej, zabezpieczenia miejsca wypadku, sporządzenia dokumentacji powypadkowej,
- świadczenia związane wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi oraz wypadkami w drodze do pracy lub z pracy
d)       profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników:
- obowiązek podpisywania umów z zakładami opieki zdrowotnej
- profilaktyczna opieka lekarska – kierowanie na badania wstępne, okresowe, kontrolne, obowiązek stosowania się do zaleceń lekarza medycyny pracy,
- zapewnienie odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej,
- zakup i odpowiednie wyposażenie apteczki pierwszej pomocy,
- wyznaczenie pracownika do udzielenia pierwszej pomocy. 

1

Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy:
- badania i pomiary czynników środowiska pracy – kto i z jaką częstotliwością dokonuje pomiarów,
- stosowana ochrona zbiorowa i indywidualna przed zagrożeniami środowiska pracy,
- wymogi dotyczące oświetlenia, mikroklimatu w pomieszczeniach pracy,
- profilaktyczne posiłki i napoje.
- ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
- bezpieczne zasady poruszania w miejscach świadczonej pracy (schody, winda, drzwi automatyczne, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, urządzeń elektrycznych)

 

3

Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii) , w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie   wypadku)
- postępowanie w przypadku ogłoszenia alarmu i zarządzenia ewakuacji,
- zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku, resuscytacja i transport poszkodowanego, opatrywanie ran i pomoc doraźna w przypadkach typowych urazów (krwotoki, zranienia, złamania, omdlenia, oparzenia), korzystanie z apteczki pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 

2

Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka
- omówienie potencjalnych przyczyn wypadku w pracy,
- obowiązki pracodawcy, pracownika przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadku
- postępowanie powypadkowe (przygotowanie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zatwierdzenie protokołu)
- środki profilaktyczne – zarządzenia wewnątrzzakładowe podejmowane na skutek zaleceń wynikających z protokołu powypadkowego,
- świadczenia z tytułu wypadków przy pracy,
- dochodzenie roszczeń uzupełniających na podstawie przepisów prawa cywilnego. 

2

Razem:

8