Wybierz kategorię

Zmiany w przepisach prawnych obowiązujące od 2015 r. w zakresie kadr i płac

W dniu 24.11.2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał tzw. czwartą ustawę deregulacyjną.

Dodano 02.01.2015 w Baza Wiedzy
Zmiany w przepisach prawnych obowiązujące od 2015 r. w zakresie kadr i płac

W dniu 24.11.2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał tzw. czwartą ustawę deregulacyjną. Ustawa ta zakłada wprowadzenie około 40 zmian m.in. w przepisach kodeksu pracy, ustawy o PIT, czy też ustawy akcyzowej.  Ustawa wejdzie w życie już z dniem 1 stycznia 2015 roku, z wyjątkiem zmian w kodeksie pracy, które wejdą w życie 1 kwietnia 2015 roku.

I Ustawa Kodeks pracy

1. Zatrudnienie pracownika bez wstępnych badań lekarskich
Nowością jest rozszerzenie zwolnienia z wstępnych badań lekarskich na osoby przyjmowane do pracy u nowego pracodawcy ( umowa o pracę powinna być zawarta w ciągu 30 dni od rozwiązania (wygaśnięcia) stosunku pracy z poprzednim pracodawcą)) – jeżeli przedstawią aktualne orzeczenie lekarskie uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę, stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach środowiska pracy odpowiadających warunkom występującym na nowym stanowisku pracy (art. 229 § 11 pkt 2 Kp).

Oznacza to, że nowy pracodawca nie będzie musiał kierować osoby przyjmowanej do pracy na wstępne badania lekarskie, jeżeli osoba ta przedstawi orzeczenie lekarskie odnoszące się do stanowiska pracy u poprzedniego pracodawcy i na stanowisku tym występowały czynniki środowiska pracy takie same jak u nowego pracodawcy, a poziom tych czynników w środowisku pracy był co najmniej taki jak na nowym stanowisku pracy.


II Ustawa o SUS

1. Objęcie obowiązkiem ubezpieczenia osób będących członkami rad nadzorczych.
Podstawę wymiaru składki tych osób stanowi przychód uzyskiwany z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, a płatnikiem składek jest podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Obowiązek ubezpieczenia będzie dotyczyć wszystkich członków rad nadzorczych, którzy pobierają wynagrodzenie z tego tytułu, bez względu na podleganie ubezpieczeniom z innego tytułu i fakt pobierania emerytury lub renty przez cały okres
sprawowania funkcji.

2. Zniesienie obowiązku sprawdzania do 30 kwietnia danego roku ( za rok poprzedni) prawidłowości danych przekazywanych do ZUS.

3. Zniesienie obowiązku  przekazywania ubezpieczonym rocznej informacji o naliczonych składkach ZUS, lecz wyłącznie w przypadku, gdy płatnik opłaca za nich tylko składkę zdrowotną.


III Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

1. Przychód z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych
Przychód z w/w tytułu będzie uzależniony od pojemności silnika i wynosić będzie 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3, oraz 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3. Kwota ta będzie stanowiła również podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne).
W przypadku gdy samochód służbowy jest wykorzystywany do celów prywatnych przez część miesiąca, wartość świadczenia ustala się za każdy dzień takiego wykorzystywania, w wysokości 1/30 wskazanych wyżej kwot.

2. Zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu pracowników autobusem w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
Nowe zwolnienie z podatku dotyczy wyłącznie samych świadczeń, nie dotyczy natomiast zwrotu za świadczenia ponoszone samodzielnie przez pracownika lub też dofinansowania takich dojazdówChodzi zatem wyłącznie o świadczenia organizowane przez pracodawcę. Ustawodawca nie wskazał przy tym, czy organizowanie to polegać ma wyłącznie na zapewnieniu transportu własnego, czy też również zatrudnienie firmy zewnętrznej trudniącej się przewozami osób. Wydaje się, że jedna i druga forma powinna korzystać ze zwolnienia pod warunkiem jednak, że pracownik otrzyma świadczenie a nie zwrot ponoszonego wydatku. W przypadku zatem, gdy musi on samodzielnie kupić bilet, który następnie będzie przez pracodawcę refundowany, zwolnienie nie znajdzie zastosowania. Nie będzie ono przysługiwało nawet w przypadku zwrotów za bilet zakupiony w firmie, z którą pracodawca nawiązał współpracę (np. oferującej w związku z tą współpracą niższe ceny biletów dla pracowników danego zakładu pracy).


Stan prawny na dzień 02.01.2015r.

Opracowała: Halina Raszka vel Rzepa
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy.

Prawo Pracy > Kadry i płace

Minimalna stawka...

Od 01 stycznia 2017 r. obowiązują regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 22 lipca...

Dodano 09.01.2017 w Baza Wiedzy

Wprowadzana została minimalna stawka godzinowa wynosząca 13 zł brutto za godzinę dla określonych umów cywilnoprawnych Z uwagi na to, że jest to...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Kadry i płace

Jakie zmiany w...

1 lipca 2016 weszła w życie nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i...

Dodano 15.07.2016 w Baza Wiedzy

Najważniejsze zmiany w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dotyczą: wpłat obowiązkowych na PFRON, nowych formularzy w związku ze zmianą...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Kadry i płace

Kolejna nowelizacja...

W 2016 roku czeka nas kolejna nowelizacja kodeksu pracy dotycząca umów o...

Dodano 02.06.2016 w Baza Wiedzy

W 2016 roku czeka nas kolejna nowelizacja kodeksu pracy dotycząca umów o pracę. Po zmianach w przepisach dotyczących umów na czas określony,...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Kadry i płace

Kolejna zmiana w Kodeksie...

W dniu 01.03.2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu...

Dodano 30.03.2016 w Baza Wiedzy

Zgodnie z aktualnymi przepisami, umowę o pracę należy potwierdzić pracownikowi w dniu podjęcia pracy, czyli do końca tego dnia. Wg informacji PIP, podczas...

Czytaj więcej