Wybierz kategorię

Termin składania sprawozdań finansowych za 2014 rok do PFRON

Pracodawcy, którzy byli w 2014 r. uprawnieni do pobierania dofinansowania za zatrudnionych niepełnosprawnych pracowników

Dodano 13.04.2015 w Baza Wiedzy
Termin składania sprawozdań finansowych za 2014 rok do PFRON

Pracodawcy, którzy byli w 2014 r. uprawnieni do pobierania dofinansowania za zatrudnionych niepełnosprawnych pracowników, tzn. spełniali poniższe warunki:
- prowadzili zakład pracy chronionej,
- zatrudniali co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągali wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%,
- zatrudniali (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż 25 pracowników,
- nie mieli zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON przekraczających ogółem 100 zł,
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie znajdowali się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy publicznej,
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie mieli obowiązku zwrotu pomocy, wynikającego z wcześniejszych decyzji Komisji Europejskiej uznających pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem,
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, nie przekroczyli kwoty 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych są zobligowani do przekazania Funduszowi sprawozdań finansowych za 2014.

PFRON przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 312 ze zm.) wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości. Podmioty ubiegające się o pomoc inną niż pomoc de minimis będące mikro- lub małymi przedsiębiorstwami nie mają obowiązku przekazywania sprawozdań finansowych.

Zgodnie z art. 45 ust. 2. ustawy o rachunkowości  (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 330 ze zm.) sprawozdanie finansowe składa się z:  
1) bilansu;
2) rachunku zysków i strat;
3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.


Ponadto zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art. 64 ust. 1, podlegające corocznemu badaniu, obejmuje ponadto:
1) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym,
2) rachunek przepływów pieniężnych.

Wszystkie w/w elementy sprawozdania finansowego powinny być sporządzone zgodnie z wymogami określonymi odpowiednio w art. 46, 47, 48, 48a i b ustawy o rachunkowości.

Dokumentacja powinna być kompletna, czytelna, podpisana przez osobę sporządzającą oraz przez wszystkie osoby wchodzące w skład organu kierującego danym podmiotem – zgodnie z wymogami określonymi w art. 52 ust. 2 w/w ustawy o rachunkowości, a także złożona w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.

Beneficjentami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań finansowych są podmioty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.):

Podmiotami zobowiązanymi do sporządzania sprawozdań finansowych są podmioty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 poz. 330 ze zm.) m.in.:
- spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji), spółki cywilne, a także inne osoby prawne,
- osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie (...),
- jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (...),
- gminy, powiaty, województwa i ich związki, a także państwowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki budżetowe, gminne, powiatowe i wojewódzkie zakłady budżetowe,
- jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (…),
- oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
- jednostki wcześniej niewymienione, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Wnioskodawca, który nie ma obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami o rachunkowości, przedstawia oświadczenie, w którym wskazuje, że nie jest zobowiązany do ich sporządzania.

Niedostarczenie do Funduszu sprawozdań finansowych za rok 2014 r. w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. przez podmioty zobowiązane do ich sporządzania i przedkładania, uniemożliwi rozpatrzenie składanych przez dany podmiot wniosków o wypłatę dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 ze zm.) wnioskodawcy ubiegający się o pomoc w postaci refundacji składek na ubezpieczenia społeczne nie są zobowiązani do składania sprawozdania finansowego za 2014 r. ani oświadczenia o braku obowiązku jego sporządzania.

 Źródło:
- http://www.pfron.org.pl/pl/aktualnosci-sodir/2665,Termin-skladania-sprawozdan-finansowych-za-2014-rok.html

Opracowała: Halina Raszka vel Rzepa Skłodowscy Spółka Doradztwa Podatkowego
Stan prawny na dzień 13.04.2015r.

Firma > Dotacje

Już można otrzymać...

Od 1 stycznia 2016 roku wszedł w życie nowy instrument aktywizacji, który ma...

Dodano 26.02.2016 w Baza Wiedzy

Wysokość dotacji nie może przekroczyć kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia, dlatego...

Czytaj więcej