Źródło: www.gofin.pl

Wydarzenia w tym miesiącu:

05
February
2018

- złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2018 r.

07
February
2018

- wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za styczeń 2018 r.
- wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
- wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w styczniu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

12
February
2018

- wpłata składek ZUS za styczeń 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
- złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2018 r.

15
February
2018

- wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za luty 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
- wpłata I raty podatku od środków transportowych
- wpłata składek ZUS za styczeń 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
- złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych

20
February
2018

- wpłata za styczeń 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
- wpłata za styczeń 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
- wpłata za styczeń 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
- wpłata za styczeń 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
- wpłata za styczeń 2018 r. na PFRON
- zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
- zawiadomienie o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników
- wpłata za styczeń 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop

26
February
2018

- wpłata podatku VAT za styczeń 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
- wpłata podatku akcyzowego za styczeń 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
- złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za styczeń 2018 r.
- złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za styczeń 2018 r.
- złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń 2018 r.
- złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za styczeń 2018 r.

28
February
2018

- przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2017 r. (PIT-11) - zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o pdof
- przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2017 r. (PIT-8C) - zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 3 i art. 42a ustawy o pdof
- przekazanie podatnikowi i urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2017 r. (PIT-40A/11A)
- przekazanie urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2017 r. (IFT-1R) - zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy o pdof
- przekazanie do ZUS (przez emerytów i rencistów oraz płatników składek) informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2017 r.
- przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2017 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące