Źródło: www.gofin.pl

Wydarzenia w tym miesiącu:

01
June
2018

- złożenie w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia albo oświadczenia, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2017 r.
- przekazanie do ZUS (przez osoby pobierające świadczenia/zasiłki przedemerytalne oraz płatników składek) informacji o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1.03.2017 r. do 28.02.2018 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne
- pracodawca tworzący ZFŚS jest zobowiązany do wpłacenia co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS

05
June
2018

- złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj 2018 r.

07
June
2018

- wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za maj 2018 r.
- wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
- wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w maju 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

11
June
2018

- wpłata składek ZUS za maj 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
- złożenie zgłoszenia INTRASTAT za maj 2018 r.

15
June
2018

- wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za czerwiec 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
- wpłata składek ZUS za maj 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20
June
2018

- wpłata za maj 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
- wpłata za maj 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
- wpłata za maj 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
- wpłata za maj 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
- wpłata za maj 2018 r. na PFRON
- wpłata za maj 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop

25
June
2018

- wpłata podatku VAT za maj 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
- wpłata podatku akcyzowego za maj 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
- złożenie informacji podsumowującej za maj 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
- złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za maj 2018 r.
- złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za maj 2018 r.
- złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za maj 2018 r.

30
June
2018

- ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. w jednostce, której rok obrotowy jest tożsamy z kalendarzowym