Źródło: www.gofin.pl

Wydarzenia w tym miesiącu:

06
November
2017

- wpłata podatku VAT za październik 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-14

07
November
2017

- wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za październik 2017 r.
- wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
- wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w październiku 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7

10
November
2017

- wpłata składek ZUS za październik 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
- złożenie zgłoszenia INTRASTAT za październik 2017 r.

15
November
2017

- wpłata składek ZUS za październik 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
- wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za listopad 2017 r. oraz IV raty podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
- wpłata IV raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne

20
November
2017

- wpłata za październik 2017 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
- wpłata za październik 2017 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
- wpłata za październik 2017 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
- wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za październik 2017 r.
- wpłata na PFRON za październik 2017 r.

27
November
2017

- wpłata podatku VAT za październik 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
- wpłata podatku akcyzowego za październik 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
- złożenie informacji podsumowującej VAT-UE za październik 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
- złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za październik 2017 r.
- złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik 2017 r.

30
November
2017

- złożenie oświadczenia o rezygnacji z opodatkowania w 2018 r. dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym