Źródło: www.gofin.pl

Wydarzenia w tym miesiącu:

03
April
2018

- przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym
- przekazanie (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R
- zgłoszenie do ZUS danych za 2017 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA)
- uiszczenie rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu za 2018 r.

05
April
2018

- złożenie deklaracji VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2018 r.

09
April
2018

- wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za marzec 2018 r.
- wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
- wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w marcu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10
April
2018

- wpłata składek ZUS za marzec 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
- złożenie zgłoszenia INTRASTAT za marzec 2018 r.

16
April
2018

- wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2018 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
- wpłata składek ZUS za marzec 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
- złożenie wniosku PIT-WZ o sporządzenie przez Urząd Skarbowy PIT-37 za 2017 r.

20
April
2018

- wpłata za marzec 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
- wpłata za marzec 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
- wpłata za marzec 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
- wpłata za marzec 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
- wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za I kwartał 2018 r.
- wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2018 r.
- wpłata za marzec 2018 r. na PFRON
- wpłata za marzec 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop

25
April
2018

- wpłata podatku VAT za marzec 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
- wpłata podatku VAT za I kwartał 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K
- wpłata podatku akcyzowego za marzec 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
- złożenie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za marzec 2018 r.
- złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za marzec 2018 r.
- złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec 2018 r.
- złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za marzec 2018 r.

30
April
2018

- złożenie przez osoby fizyczne rocznego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2017 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty
- złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A
- przekazanie do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego za 2017 r. przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia