Źródło: www.gofin.pl

Wydarzenia w tym miesiącu:

05
December
2018

- złożenie deklaracji VAT-14 za listopad 2018 r. o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych

07
December
2018

- wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za listopad 2018 r.
- wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o pdop
- wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego pobranego w listopadzie 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7

10
December
2018

- wpłata składek ZUS za listopad 2018 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
- złożenie zgłoszenia INTRASTAT za listopad 2018 r.

17
December
2018

- wpłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za grudzień 2018 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
- wpłata składek ZUS za listopad 2018 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20
December
2018

- wpłata za listopad 2018 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych
- wpłata za listopad 2018 r. pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy
- wpłata za listopad 2018 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego
- wpłata za listopad 2018 r. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
- wpłata za listopad 2018 r. podatku dochodowego od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o pdop i w art. 30g ustawy o pdof
- wpłata za listopad 2018 r. na PFRON

27
December
2018

- wpłata podatku VAT za listopad 2018 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
- wpłata podatku akcyzowego za listopad 2018 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego
- złożenie informacji podsumowującej za listopad 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
- złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym za listopad 2018 r.
- złożenie deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad 2018 r.
- złożenie informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za listopad 2018 r.

28
December
2018

- wpłata podatku dochodowego w formie karty podatkowej za grudzień 2018 r.