Wybierz kategorię

Wartości limitów dla podatku dochodowego i podatku VAT obowiązujące na 2016 rok

Wartości limitów dla podatku dochodowego i podatku VAT obowiązujące na 2016 rok

Dodano 22.10.2015 w Baza Wiedzy
Wartości limitów dla podatku dochodowego i podatku VAT obowiązujące na 2016 rok

Limit dla małych podatników dla celów rozliczeń VAT
 
Status małego podatnika przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro
Zgodnie z tabelą nr 191/A/NBP/2015 z dnia 1 października 2015 r. kurs ten wynosił 4,2437 zł, czyli równowartość 1.200.000 euro wynosi:

1.200.000 euro x 4,2437 zł = 5 092 440zł ~ 5 092 000 zł.

W przypadku podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami powierniczymi, będących agentami, zleceniobiorcami lub innymi osobami świadczącymi usługi o podobnym charakterze (z wyjątkiem komisu) - od 1 stycznia 2016 r. limit ten stanowić będzie wartość nieprzekraczającą wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej 45.000 euro.

45.000 euro x 4,2437 zł = 190 966,50 zł ~ 191 000 zł.

 
Limity na 2016 r. dla ryczałtu ewidencjonowanego
 
Po średnim kursie NBP z dnia 1 października 2015 roku oblicza się limity dla ryczałtu. (4,2437 PLN)

W 2016 roku podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą będą mogli opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli w 2015 roku:
 
- uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 636 555 zł (150.000 euro × 4,2437 zł/euro),
- uzyskali przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 636 555 zł.
 

Limit uprawniający do opłacania ryczałtu kwartalnie.


W 2016 roku będą mieli podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2015 roku nie przekroczyły kwoty 106 092,50 zł, czyli równowartości 25.000 euro
 

Ważne limity dla podatników podatku dochodowego na 2016 r.

Limit jednorazowej amortyzacji

Podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 
Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Limit dla jednorazowej amortyzacji w 2016 roku wyniesie 212 000 zł (50.000 euro x 4,2437 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).


Mały podatnik zgodnie z ustawą o podatku dochodowym

Wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. ( kurs średni NBP na pierwszy dzień października)  
W 2016 roku status małego podatnika będzie miał ten podatnik, którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług) nie przekroczy w 2015 roku  kwoty
5 092 000 zł (1.200.000 euro x 4,2437 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).


Limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych
 
Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody, w rozumieniu art. 14 ustawy o PDOF, za poprzedni rok podatkowy wyniosły w walucie polskiej co najmniej równowartość kwoty  1.200.000 euro. (wg średniego kursu NBP obowiązującego w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok podatkowy, zmiana  Dz.U. 2015 poz 1333)
Średni kurs euro NBP z 01 października 2015 roku wyniósł 4,2437 zł/euro (tabela nr 191/A/NBP/2015)

Limit 1 200 000 Euro x 4,2437 zł = 5 092 000 zł


Październik 2015                                                                                                    
Grażyna Kotkowska
Zastępca Dyrektora Departamentu Księgowości
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

Rachunkowość > Podatek dochodowy

ePIT - zmiany w...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Według projektu od przyszłego roku rozliczenie PIT dla wielu osób może być prostsze. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów od 15...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Zmiany w kosztach...

Z dniem 1 stycznia 2018 roku zmieniają się przepisy...

Dodano 03.01.2018 w Baza Wiedzy

Zmiany wprowadza Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Zmiany w wysokości i...

Określenie kwota wolna od...

Dodano 10.07.2017 w Baza Wiedzy

Kwota obniżająca podatek dochodowy stanowi 18% (wysokość pierwszego progu podatkowego) z kwoty wolnej od podatku. Jak było przed nowelizacją?...

Czytaj więcej
Rachunkowość > Podatek dochodowy

Klauzula obejścia prawa,...

Nowelizacja Ordynacji Podatkowej, która weszła w życie w dniu 15 lipca 2016 r...

Dodano 10.07.2017 w Baza Wiedzy

Zgodnie z art. 119a Ordynacji podatkowej czynność, dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z...

Czytaj więcej