Wybierz kategorię

Cudzoziemiec jaki identyfikator podatkowy w RP

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (po zmianie obowiązującej od 01.03.2015 r.)  wybór identyfikatora podatkowego zależy od statusu ewidencyjnego danej osoby.

Dodano 22.12.2015 w Baza Wiedzy
Cudzoziemiec jaki identyfikator podatkowy w RP

PESEL jest identyfikatorem podatkowym osób , które spełniają łącznie następujące warunki: są objęte rejestrem PESEL, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie są płatnikami podatków ani składek ZUS.

Pozostałe osoby będące podatnikami, płatnikami podatków lub płatnikami składek ubezpieczeniowych muszą mieć NIP ( np. przedsiębiorcy, osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, rodzice zatrudniający nianię na podstawie umowy uaktywniającej).

Cudzoziemiec po zameldowaniu się otrzymuje PESEL z urzędu ( nie musi składać wniosku o jego nadanie) gdy:

  • ma prawo stałego pobytu albo członek jego rodziny ma prawo stałego pobytu (dotyczy to obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu albo Konfederacji Szwajcarskiej),
  • ma zezwolenie na pobyt stały (dotyczy niewymienionych wyżej cudzoziemców),
  • ma zgodę na pobyt jako rezydent długoterminowy UE,
  • uzyskał status uchodźcy, azyl albo ochronę uzupełniającą,
  • ma zgodę na pobyt tolerowany,
  • ma zgodę na ochronę czasową,
  • ma zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
  • członek jego rodziny mieszka w Polsce i ma status uchodźcy albo ochronę uzupełniającą.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, identyfikatorem podatkowym cudzoziemca, który nie spełnia warunków do uzyskania PESEL jest nr NIP.

Wniosek o nadanie nr NIP ( formularz NIP-7) winien być złożony przez  cudzoziemca do naczelnika urzędu skarbowego właściwego do celów podatkowych tego podatnika.

Z uwagi na barierę językową nic nie stoi na przeszkodzie, by pracodawca ( płatnik podatku) pomógł ww. formularz wypełnić.

 

Halina Raszka vel Rzepa
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy sp. z o.o.
Stan prawny na dzień 07.12.2015 r.

Prawo Pracy > Inne

Nowe obowiązki pracodawcy...

  • Okres przechowywania akt osobowych
Dodano 05.04.2018 w Baza Wiedzy

Zgodnie z art. 94 pkt 9a i 9b Kodeksu pracy, Pracodawca ma obowiązek prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) ustawa z dnia 27...

Dodano 05.04.2018 w Baza Wiedzy

Większa część zmian weszła w życie od 1 stycznia 2018 r., cześć zacznie obowiązywać od 1 września 2018 oraz od 1 stycznia 2019 roku. Art. 76 ww....

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Praca w handlu w...

Niedziele handlowe od 03 2018 r.

Dodano 15.02.2018 w Baza Wiedzy

Od 1 marca 2018 r. pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę lub zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych będą mieli zakaz...

Czytaj więcej
Prawo Pracy > Inne

Jak obliczyć ekwiwalent...

Warunki zamiany urlopu wypoczynkowego na ekwiwalent pieniężny zostały określone w...

Dodano 09.05.2017 w Baza Wiedzy

Aby obliczyć wysokość ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w 2017 roku należy wykonać kolejno następujące kroki: Krok 1...

Czytaj więcej