Wybierz kategorię

Zmiany w zakresie umów o pracę zawieranych na czas określony

Zmiany w zakresie umów o pracę zawieranych na czas określony

W dniu 22.02.2016 r. zaczną obowiązywać zmiany wynikające z ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 21  sierpnia 2015 r. poz. 1220).

 

Dodano 22.12.2015 w Baza Wiedzy
Zmiany w zakresie umów o pracę zawieranych na czas określony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Poniższa tabela  prezentuje obecny stan prawny oraz ten, który będzie obowiązywał od 2016 r.

Bieżący stan prawny

Stan prawny po nowelizacji kodeksu pracy

Pracodawca może zawrzeć umowę na czas wykonywania określonej pracy.

Ustawa Kodeks pracy nie przewiduje takiego rodzaju umowy o pracę.

Nie obowiązuje limit czasowy dla umów o pracę zawieranych na czas określony.

Zatrudnienie na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy;  jeżeli po upływie w/w okresu zatrudnienie będzie kontynuowane, uznaje się , że pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony.

Trzecia umowa o pracę zawarta z tym samym pracownikiem przekształca się w umowę na czas nieokreślony jeżeli pomiędzy poszczególnymi umowami nie wystąpiła przerwa trwająca co najmniej  1 miesiąc.

Czwarta umowa o pracę zawarta z tym samym pracownikiem  przekształca dotychczasowe zatrudnienie w stały kontrakt.

Zasada, że trzecia umowa terminowa przekształca się w stałą umowę nie dotyczy umów zawartych w celu:

·         zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności,

·         wykonywania pracy  o charakterze dorywczym, sezonowym albo zadań realizowanych cyklicznie

Rozszerzony zostaje katalog wyłączeń tzn. nie dotyczy umów o pracę zawartych na czas określony:

·         na  zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

·         w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

·         w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

·         w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie (zaspokojenie rzeczywistego okresowego zapotrzebowania); w tym miejscu  pracodawca będzie zobligowany w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy powiadomić w formie pisemnej lub elektronicznej okręgowego inspektora pracy o przyczynach zawarcia takiej umowy.

 

Możliwe jest poprzedzenie  umowy zawartej na czas nieokreślony, określony lub na czas wykonywania określonej pracy  umową na okres   próbny nie dłuższy niż 3 miesiące.

     Umowa o pracę na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy, będzie  zawierana w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika
 i możliwości jego zatrudnienia w celu  wykonywania określonego rodzaju pracy;

    Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe

·         jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy,

·         po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny

Wypowiedzieć można tylko umowę terminową zawartą na czas dłuższy niż 6 miesięcy, jeśli strony dopuściły taką możliwość

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony lub  na czas określony będzie uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy ( norma określona w art. 36 Kp)

Jeżeli strony dopuściły możliwość wymówienia umowy terminowej zawartej na czas dłuższy niż 6 m-cy, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie

Regulacja zostaje uchylona

Pracodawca nie może jednostronnie zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

W związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy do upływu okresu wypowiedzenia; w okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Odszkodowanie dla pracownika z tytułu rozwiązania  umowy o pracę  bez wypowiedzenia ( umowa na czas określony)  z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę stanowi kwota odpowiadająca wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony, odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za okres wypowiedzenia.

 

Uwaga!

Od 2016 r. rozszerzony zostanie katalog wykroczeń (art. 281Kp) z którego wynika dla pracodawcy  kara grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł ,  o pkt 1a dotyczący obowiązku zawiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy w formie pisemnej lub elektronicznej o zawarciu umowy
 o pracę służącej zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania na pracę.

Podstawa prawna:

  1. ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz.94 z późn. Zm.
  2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.


Halina Raszka vel Rzepa
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, 02.12.2015 r. 

Firma > Inne

Planowane zmiany w...

W Senacie procedowany jest projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od...

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Zapowiadana modyfikacja ma polegać między innymi na tym, że:   Czytaj więcej>>

Czytaj więcej
Firma > Inne

Reglamentacja...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących kontroli działalności gospodarczej mimo licznych zapowiedzi ustawodawcy  uproszczenia procedur...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Kontrola działalności...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej zostały uregulowane w rozdziale V ( art. 45-65) ustawy z Prawo Przedsiębiorców...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Rejestr Należności...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Jest on prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze znajdą się informacje o podmiotach,...

Czytaj więcej