Wybierz kategorię

Podleganie ubezpieczeniu w KRUS i prowadzenie działalności gospodarczej

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.

Dodano 20.05.2015 w Baza Wiedzy
Podleganie ubezpieczeniu w KRUS i prowadzenie działalności gospodarczej

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu.

Obowiązek ubezpieczeń społecznych z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w ZUS może być wyłączony w przypadku, gdy dana osoba spełni warunki określone w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.), czyli:
Rolnik lub domownik, który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy o KRUS, nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie następujące warunki:
1) złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności, 
2) jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego lub w dziale specjalnym produkcji rolnej,
3)  nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,
4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza określonej przepisami kwoty (za 2014 rok – 3 166,00 zł)

Każdy rolnik, odprowadzający składki ubezpieczeniowe do KRUS i jednocześnie prowadzący działalność gospodarczą, jest zobowiązany do przesłania informacji do KRUS o kwocie należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy (zatem w tym roku – za 2014 rok), od przychodów z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Zaświadczenie (oświadczenie) o kwocie należnego podatku dochodowego za 2014 rok  powinno być złożone do 31.05.2015 r. Z uwagi na to, że w 2015 roku dzień 31 maja przypada w niedzielę (czyli w dzień ustawowo wolny od pracy), termin na złożenie ww. oświadczenia ulega przesunięciu na najbliższy dzień powszedni (art. 57 § 4  kpa), czyli 01.06.2015 r.

Niezłożenie w tym terminie (01.06.2015 r.) oświadczenia, lub złożenie oświadczenia o przekroczeniu kwoty 3 166,00 zł z tytułu podatku dochodowego za 2014 rok, skutkuje wyłączeniem rolnika z ubezpieczenia w KRUS od 02.06.2015 r. i objęciem obowiązkowym ubezpieczeniem w ZUS.

Termin na złożenie oświadczenia może być przywrócony jedynie na wniosek rolnika, w którym udowodni on, że niezachowanie terminu 01.06.2015 r. nastąpiło w wyniku zdarzeń losowych.

opracowała Monika Kwiatkowska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy

- ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121),
- ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2013 r. poz. 1403, z późn. zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 z późn. zm.)
- http://www.krus.gov.pl/
- Biuletyn informacyjny dla Służb Ekonomiczno – Finansowych nr 15 (878) z dn. 20.05.2015
- http://e-inspektorat.zus.pl
- www.gofin.pl

Firma > Inne

Planowane zmiany w...

W Senacie procedowany jest projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od...

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Zapowiadana modyfikacja ma polegać między innymi na tym, że:   Czytaj więcej>>

Czytaj więcej
Firma > Inne

Reglamentacja...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących kontroli działalności gospodarczej mimo licznych zapowiedzi ustawodawcy  uproszczenia procedur...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Kontrola działalności...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej zostały uregulowane w rozdziale V ( art. 45-65) ustawy z Prawo Przedsiębiorców...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Rejestr Należności...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Jest on prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze znajdą się informacje o podmiotach,...

Czytaj więcej