Wybierz kategorię

O sprawozdaniach rocznych

Przypominamy, że do 31 marca firmy, które prowadzą księgi rachunkowe zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Dodano 23.03.2015 w Baza Wiedzy
O sprawozdaniach rocznych

Ważne informacje:
 
Przypominamy, że do 31 marca firmy, które prowadzą księgi rachunkowe zobowiązane są do sporządzenia sprawozdania finansowego. W tym roku przedsiębiorcy mikro mogą sporządzić je w uproszczonej formie. Również do 31 marca osoby prawne mają obowiązek złożenia do urzędu skarbowego rocznej deklaracji podatkowej CIT-8 (o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty) wraz z właściwymi załącznikami.
Warto już teraz zainteresować się złożeniem deklaracji podatkowej PIT za rok 2014 (termin upływa 30 kwietnia 2015 r.). Przypominamy o istotnej zmianie w uldze na dzieci mającej zastosowanie w zeznaniach za 2014.
Zachęcamy także do przekazania 1% podatku organizacjom pożytku publicznego.
W obecnym biuletynie poruszamy również temat obowiązków przedsiębiorstwa w zakresie ochrony  środowiska.

Przypominamy również o wprowadzonych od 2015 sankcjach za niezłożenie w terminie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego:

1. Osoby prawne  obowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

2. Osoby fizyczne jako podatnicy prowadzący księgi rachunkowe są obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego i przekazania go do właściwego urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania rocznego, czyli najpóźniej do 30 kwietnia.


Uproszczone sprawozdania finansowe jednostek mikro już za 2014 r.

Nowelizacja ustawy o rachunkowości obowiązująca od 5 września 2014 r, przewiduje możliwość sporządzenia przez jednostki mikro uproszczonego sprawozdania finansowego począwszy od  sprawozdań za 2014 r.
Za jednostki mikro uważa się te jednostki, które w roku obrotowym, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie osiągnęły dwóch z trzech wielkości określonych w art. 3 ust.1a wspomnianej nowelizacji ustawy o rachunkowości.

Dla ustalenia możliwości sporządzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. w formie uproszczonej decydujące są zatem wartości osiągnięte w 2013 r. i 2014 r.:

- Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty nie więcej niż 10 osób
- Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie więcej niż  1.500.000 zł
- Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych nie więcej niż  3.000.000 zł

Organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe w jednostce mikro musi jednak wcześniej podjąć decyzję o jego sporządzeniu w formie uproszczonej.

Wspomniana nowelizacja ustawy o rachunkowości pozwala na:
- sporządzanie uproszczonego sprawozdanie finansowe, składającego się jedynie ze skróconego bilansu oraz skróconego rachunku zysku i strat (patrz. załącznik nr. 4 ustawy o rachunkowości),
- niesporządzanie informacji dodatkowej, pod warunkiem, że niektóre informacje dotychczas zawarte w tym dokumencie zostaną ujawnione w informacjach uzupełniających do bilansu
- niesporządzanie sprawozdania z działalności (jedynie informacja o nabyciu udziałów własnych przez spółkę kapitałową lub komandytowo-akcyjną wymaga ujawnienia w informacjach uzupełniających do bilansu,
- niesporządzanie zestawienia zmian w kapitale,
- niesporządzanie rachunku przepływów pieniężnych,
- rezygnację z zachowania zasady ostrożności przy wycenie aktywów i pasywów (nie musza zatem dokonywać odpisów aktualizujących aktywów ani tworzyć rezerw na zobowiązania, których wysokość lub termin nie są jednostce znane).


Nowe zasady ulgi na dzieci w zeznaniach za 2014 r.

Wartość ulgi na pierwsze i drugie dziecko  w rozliczeniu za 2014 r. nie ulega zmianie. Kwota za pierwsze dziecko wynosi 92,67 zł ulgi za każdy miesiąc (1 112,04 zł rocznie) przy czym prawo do ulgi zależy od wysokości zarobków rodziców lub opiekunów. W przypadku dwójki dzieci ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie ( 1 112,04 zł rocznie) na każde z dzieci, jednak nie ma znaczenia ile rodzice lub opiekunowie zarabiają.

Zmiany dotyczą :
- ulgi przysługującej na troje dzieci - kwota ulgi na pierwsze i drugie dziecko wynosi 92,67 zł (1 112,04 zł rocznie), a na trzecie - 166,67 zł miesięcznie (2 000,04 zł rocznie),
- ulgi przysługującej na czworo lub więcej dzieci - kwota ulgi na pierwsze i drugie dziecko wynosi 92,67 zł (1 112,04 zł rocznie), a na trzecie - 166,67 zł miesięcznie (2 000,04 zł rocznie), a na czwarte i kolejne dzieci 225 zł miesięcznie (2 700,00 zł rocznie).

Od rozliczenia podatkowego za 2014 r. rodzice (opiekunowie) nie posiadający wystarczających dochodów, a tym samym niewystarczającej wartości podatku aby skorzystać z całości przysługującej ulgi na dzieci mogą ubiegać się o zwrot niewykorzystanej ulgi  na specjalnym druku (załączniku) PIT /UZ na którym wystąpią o zwrot nieodliczonej nadwyżki ponad kwotę, którą odliczyli, ale również do określonego limitu. Zwrot kwoty ulgi przysługuje bowiem maksymalnie do wartości składek ZUS społecznych oraz zdrowotnych opłaconych lub pobranych od podatnika, rozliczanych w danym roku w jego deklaracji PIT-37 lub PIT-36.


Agnieszka Majewska
Kancelaria Podatkowa Skłodowscy
Marki, dn. 23 marca 2015

Firma > Inne

Planowane zmiany w...

W Senacie procedowany jest projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od...

Dodano 09.11.2018 w Baza Wiedzy

Zapowiadana modyfikacja ma polegać między innymi na tym, że:   Czytaj więcej>>

Czytaj więcej
Firma > Inne

Reglamentacja...

Dodano 01.10.2018 w Baza Wiedzy

Podobnie jak w przypadku regulacji dotyczących kontroli działalności gospodarczej mimo licznych zapowiedzi ustawodawcy  uproszczenia procedur...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Kontrola działalności...

Dodano 04.09.2018 w Baza Wiedzy

Przepisy dotyczące przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej zostały uregulowane w rozdziale V ( art. 45-65) ustawy z Prawo Przedsiębiorców...

Czytaj więcej
Firma > Inne

Rejestr Należności...

Dodano 17.07.2018 w Baza Wiedzy

Jest on prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W rejestrze znajdą się informacje o podmiotach,...

Czytaj więcej