BiznesPlatforma.pl
»Sklodowscy » Reklama » O portalu »Źródła
>Baza wiedzy
Strona główna  >   Baza wiedzy   >   Firma   >   Finanse   >   Opłata produktowa
Opłata produktowa
Polskie prawo nakłada na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Inaczej ponoszą oni opłaty produktowe, które według ustawodawcy stanowią narzędzie stymulujące gospodarkę odpadami. Mają one charakter sankcyjny – podmioty ponoszą je za karę, gdy nie wywiązały się z obowiązków racjonalnego gospodarowania odpadami, nałożonych przez Ustawę z 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Dla przedsiębiorców bardziej opłacalne finansowo ma być racjonalne gospodarowanie odpadami pochodzącymi z opakowań produktów wprowadzanych do obrotu niż uiszczanie opłaty.
 
Kto wnosi opłatę produktową?
Osoby wprowadzające na rynek krajowy produkty w opakowaniach mają obowiązek zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów, które powstały z tych produktów i opakowań. Obowiązek ten może być realizowany przez przedsiębiorcę samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku – firmy zajmującej się odzyskiem i recyklingiem odpadów. Minimalny poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych określony jest w załączniku nr 4 do ustawy. Ponadto tekst ustawy mówi, że do 31 grudnia 2014 roku należy osiągnąć co najmniej 60-procentowy poziom odzysku odpadów opakowaniowych łącznie dla wszystkich rodzajów opakowań. Jeśli przedsiębiorca go nie osiągnie, musi uiszczać opłatę.
 
Chodzi o produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych, z aluminium, z blachy białej i lekkiej innej niż aluminiowa, z papieru i tektury, ze szkła gospodarczego (poza ampułkami), z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów), w opakowaniach wielomateriałowych (wykonanych z co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można łatwo rozdzielić).
 
Obowiązkiem tym objęci są ponadto przedsiębiorcy prowadzący jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej przekraczającej 500 m2, sprzedający produkty tam pakowane, oraz przedsiębiorcy prowadzący więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5 000 m2, bez względu na powierzchnię pojedynczej jednostki, sprzedający produkty w tych jednostkach pakowane.
 
Przepisy ustawy stosuje się również do przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towary, których częściami składowymi lub przynależnościami są produkty wymienione w załączniku nr 3 do ustawy – oleje smarowe i opony.
 
Uwaga! Nie wnosi się opłaty produktowej, której łączna wysokość nie przekracza 50 zł w roku.
 
Termin
Opłatę za opakowania wprowadzone na rynek krajowy w danym roku należy wnieść do 31 marca roku następnego do odpowiedniego urzędu marszałkowskiego. Z końcem tego miesiąca mija zatem termin na uiszczenie opłaty za 2010 rok.
 
Wysokość opłaty
Wysokość opłat produktowych na dany rok określa obwieszczenie ministra środowiska w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych. Ustawa stanowi, że opłatę oblicza się oddzielnie dla każdego rodzaju opakowań i produktów wymienionych w załącznikach do tej ustawy. W tym roku maksymalna stawka opłaty produktowej dla opakowań z tworzyw sztucznych, z aluminium, blachy białej i lekkiej innej niż aluminiowa, z papieru i tektury, ze szkła gospodarczego (poza ampułkami), z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) oraz opakowań wielomateriałowych wynosi 4,35 zł/kg. W stosunku do poprzedniego roku opłata wzrosła o 4 gr/kg.

Inna jest opłata produktowa dla olejów smarowych oraz nowych i używanych opon regenerowanych (bieżnikowanych). W 2011 roku jest to 2,91 zł/1 kg, zaś w 2010 roku było to 2,88 zł/kg. Z ustawy wyłączone są: oleje smarowe do przeprowadzania przemian chemicznych innych niż proces specyficzny, oleje białe, parafina ciekła, mieszanki olejowe do obróbki metali, oleje zapobiegające przyleganiu do form, oleje antykorozyjne, oleje smarowe pozostałe oraz pozostałe oleje, oleje odpadowe.
 
Ostatnia stawka opłat dotyczy opon używanych nieregenerowanych (niebieżnikowanych) – w 2011 roku wynosi 11,62 zł/kg (wzrost o 12 gr w porównaniu z 2010 rokiem, gdy stawka opłaty wynosiła 11,50 zł/kg).
 
Sprawozdanie OŚ-OP1
Termin uiszczenia opłaty jest także terminem, w którym należy we właściwym urzędzie marszałkowskim złożyć roczne sprawozdanie z naliczonej opłaty produktowej. Składają je także podmioty zwolnione z opłaty (kwota wolna od wpłaty to 50 zł).
 
Sprawozdanie OŚ-OP1 mówi o wysokości należnej opłaty produktowej za opakowania produktów wprowadzonych na teren kraju, z podziałem na poszczególne rodzaje opakowań lub produktów i określeniem odpowiednio ich masy lub ilości. Zawiera także informacje o masie opakowań wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy, w których przedsiębiorcy wprowadzili na rynek krajowy produkty, lub wprowadzonych na rynek krajowy przez przedsiębiorców produktów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, z podziałem na poszczególne ich rodzaje; o masie lub ilości poddanych odzyskowi i recyklingowi odpadów opakowaniowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje i według sposobu ich odzysku i recyklingu, oraz odpadów poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje, osiągniętych poziomach odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje.
 
Baterie i akumulatory przenośne
Zasady poboru opłaty produktowej od baterii i akumulatorów określa obecnie Ustawa z 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach. Stanowi ona, że wprowadzający baterie przenośne lub akumulatory przenośne, który nie wykonał obowiązku zapewnienia wymaganego poziomu zbierania (określonego w art. 33 ustawy), jest obowiązany do ponoszenia opłaty produktowej.
 
Podstawę jej obliczenia stanowi masa zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych. Opłatę oblicza się jako iloczyn stawki opłaty produktowej i różnicy między masą zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, jaką należy zebrać, aby osiągnąć wymagany poziom zbierania w danym roku kalendarzowym, a masą zebranych w tym roku zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych. Rozporządzenie ministra środowiska z 3 grudnia 2009 roku w sprawie stawki opłaty produktowej stanowi, że stawka opłaty produktowej od 1 stycznia 2010 roku dla zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych wynosi 9 zł/kg.
 
Opłatę uiszcza się do 15 marca, wpłacając na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego.
 
Przedsiębiorca wprowadzający na rynek baterie i akumulatory ma obowiązek przedstawić marszałkowi województwa sprawozdanie o rodzaju, ilości i masie sprzedanych w 2010 roku towarów, a także o osiągniętych poziomach zbierania wraz z wykazem punktów, w których wprowadzający prowadzi zbiórkę zużytych baterii lub akumulatorów. Wzory sprawozdań stanowią załączniki do rozporządzeń ministra środowiska, wymienionych na końcu publikacji. Sprawozdania składa się do 15 marca roku następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
 
Brak opłaty
Jeśli przedsiębiorca nie spełni obowiązku recyklingu oraz nie uiści opłaty produktowej lub dokona wpłaty w wysokości niższej od należnej, wówczas marszałek województwa określi w drodze decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty produktowej. Przedsiębiorca na wniesienie opłaty ma 14 dni od dnia, w którym decyzja marszałka stała się ostateczna. Niewykonanie jej daje marszałkowi prawo do nałożenia dodatkowej opłaty produktowej.
 
Nieterminowe uiszczenie opłat produktowych lub dokonanie ich wysokości niższej od kwoty należnej skutkuje naliczaniem odsetek za zwłokę w wysokości i na zasadach określonych w dziale III ustawy Ordynacja podatkowa.
 
Obowiązek wpłacenia opłaty produktowej przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wpłata powinna nastąpić.
 
Koszty uzyskania przychodu
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23 ust. 1 pkt 16a) pozwala na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów uiszczonych w należnej wysokości i terminowo opłat produktowych. Natomiast kosztem uzyskania przychodu nie może być dodatkowa opłata produktowa.
 
Stan na dzień: 14 marca 2011 roku
Podstawa prawna: Ustawa z 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, Ustawa z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa z 24 kwietnia 2009 roku o bateriach i akumulatorach , Obwieszczenie ministra środowiska z 1 września 2010 roku w sprawie maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2011, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 roku w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 roku w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii i akumulatorów, Rozporządzenie ministra środowiska z 3 grudnia 2009 roku w sprawie stawki opłaty produktowej
Joanna Piętowska
Ocena:
>Komentarze
Opcja dodawania komentarzy jest zarezerwowana wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
Aby się zalogować kliknij.
© WiedzaiFinanse.pl :: powered by multiCMS :: Twoje miejsce - Nasz portal :: Biznes, Ekonomia, Finanse, Dokumenty, Porady, Eksperci :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia