BiznesPlatforma.pl
»Sklodowscy » Reklama » O portalu »Źródła
>Baza wiedzy
Strona główna  >   Baza wiedzy   >   Firma   >   Finanse   >   Zakład pracy chronionej - ulgi, zwolnienia i dofinansowanie
Zakład pracy chronionej - ulgi, zwolnienia i dofinansowanie
Status zakładu pracy chronionej uzyskuje placówka zatrudniająca osoby niepełnosprawne, zwiększająca aktywność zawodową osób dotkniętych inwalidztwem, która spełnia wymogi określone w Ustawie z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Status zakładu pracy chronionej uprawnia przedsiębiorstwo do korzystania z ulg podatkowych oraz zwolnień z opłat związanych z kierowaniem firmą.
 
Wymogi
Działalność gospodarcza musi być prowadzona minimum 12 miesięcy. Pracodawca musi od przynajmniej 6 miesięcy utrzymywać wymagany wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych.
 
Niepełnosprawni pracownicy muszą stanowić co najmniej 40 proc. wszystkich zatrudnionych osób (w tym 10 proc. w przypadku osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności) lub 30 proc. w przypadku osób niewidomych, upośledzonych umysłowo bądź chorych psychicznie. Pracodawca musi zatrudniać co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty (czyli np. 24 pracowników w pełnym wymiarze godzin oraz 2 osoby na pół etatu).
 
Zakład pracy chronionej musi zapewnić pracownikom warunki pracy dostosowane do stopnia i rodzaju ich niepełnosprawności oraz właściwą opiekę medyczną i rehabilitacyjną.

Ulgi podatkowe
Zakłady pracy chronionej są ustawowo zwolnione z podatków i opłat, jednakże z zastrzeżeniem kilku wyjątków od tej zasady. Zwolnienie od podatku nie dotyczy:
 • podatku od gier,
 • podatku od towarów i usług,
 • podatku akcyzowego,
 • cła,
 • podatku dochodowego,
 • podatku od środków transportowych.
W niektórych przypadkach zakład pracy chronionej musi spełnić dodatkowe wymogi, aby uzyskać zwolnienie od podatku. Tyczy się to podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych.
 
Podatku od nieruchomości nie muszą płacić zakłady, które przedmiot opodatkowania zgłosiły wojewodzie, poparłszy zgłoszenie decyzją w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub odpowiednie zaświadczenie. Przedmiot opodatkowania w tym przypadku stanowią nieruchomości zajęte na prowadzenie zakładu, z wyłączeniem przedmiotów opodatkowania znajdujących się w posiadaniu zależnym podmiotów, które nie prowadzą zakładu pracy chronionej. Ta sama zasada odnosi się do zwolnienia z podatku rolnego i leśnego.
 
Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczy jedynie tych czynności dokonanych przez prowadzącego zakład pracy chronionej, które pozostają w bezpośrednim związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa.
 
Dodatkowo przedsiębiorstwo pracy chronionej może zachować w zakładzie naliczone od pracowników, a nieodprowadzone zaliczki na podatek dochodowy.
 
Zwolnienia z opłat
Zakłady pracy chronionej zwolnione są z niektórych opłat publicznoprawnych. Ustawa wyłącza spod tego zwolnienia opłaty skarbowe i o charakterze sankcyjnym (m.in. produktowe, eksploatacyjne), sądowe, z tytułu wieczystego użytkowania.
 
Obowiązek
Środki pozyskane ze zwolnienia od podatku i opłat trzeba jednak przekazać na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (10 proc.) oraz na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (90 proc.).
 
Przekazane zakładowemu funduszowi wpłaty, odpowiadające środkom uzyskanym ze zwolnienia, nie stanowią kosztów podatkowych w momencie ich przekazania. Staną się kosztem podatkowym dopiero w momencie faktycznego wydatkowania środków z funduszu na określone cele.
 
Dofinansowanie
Zakłady pracy chronionej otrzymują dodatkowe fundusze, np. na pokrycie kosztów rehabilitacji zawodowej, społecznej czy leczniczej, indywidualne programy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, usprawnienie i oprzyrządowanie stanowisk pracy, zakup sprzętu i wyposażenia.
 
Część wynagrodzenia równą składce pracownika na ubezpieczenie emerytalne i chorobowe finansuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, natomiast koszty osobowe pracodawcy odpowiadające należnej składce na ubezpieczenie emerytalne i rentowe pracodawcy opłaca budżet państwa, zaś część równą należnej składce na ubezpieczenie wypadkowe – PFRON.
 
Zakład pracy chronionej nie opłaca składek na Fundusz Pracy za pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ani składek za wszystkich zatrudnionych pracowników na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
 
Ze środków PFRON można ponadto uzyskać:
 • dofinansowanie w wysokości do 50 proc. oprocentowania kredytów bankowych na działalność zakładu,
 • pożyczkę na inwestycje, modernizację lub na restrukturyzację zakładu – z możliwością umorzenia 50 proc. długu,
 • dofinansowanie lub refundację wynagrodzeń osób chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo lub chorych na epilepsję (75 proc. najniższego wynagrodzenia),
 • zwrot kosztów szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji,
 • dofinansowanie w celu ochrony istniejących miejsc pracy,
 • subwencje.
 
Stan na dzień: 6 sierpnia 2010 roku
Podstawa prawna: Ustawa z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Joanna Piętowska
Ocena:
>Komentarze
Opcja dodawania komentarzy jest zarezerwowana wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
Aby się zalogować kliknij.
© WiedzaiFinanse.pl :: powered by multiCMS :: Twoje miejsce - Nasz portal :: Biznes, Ekonomia, Finanse, Dokumenty, Porady, Eksperci :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia