BiznesPlatforma.pl
»Sklodowscy » Reklama » O portalu »Źródła
>Baza wiedzy
Strona główna  >   Baza wiedzy   >   Firma   >   Finanse   >   Kiedy opłacamy FP i FGŚP?
Kiedy opłacamy FP i FGŚP?
Fundusz Pracy
Został utworzony na mocy Ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W tym dokumencie określone są zasady rozliczania składek.
 
Obowiązek opłacania ich ma pracodawca stanowiący jednostkę organizacyjną, nawet gdy nie posiada osobowości prawnej, osoby fizyczne zatrudniające co najmniej jednego pracownika. Jeśli jednak osoba fizyczna zatrudnia samych zleceniobiorców, to nie opłaca składek na Fundusz Pracy.
 
Obowiązek naliczania składek powstaje, gdy pracownik osiągnie odpowiednio wysoki przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w przeliczeniu na okres miesiąca. Musi to być co kwota równa co najmniej miesięcznemu minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. W 2010 roku jest to 1317 zł. Składki na Fundusz Pracy uiszcza się w czasie trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych w wysokości 2,45 proc. podstawy wymiaru.
 
 
Niższe wartości podstawy wymiaru składek na Fundusz Pracy są wyznaczone dla osób rozpoczynających pracę zawodową (w pierwszym roku pracy) lub pracujących w okresie odbywania kary pozbawienia wolności albo tymczasowego aresztowania. Jest to odpowiednio 80 proc. lub 50 proc. minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę.
 
Składki na Fundusz Pracy opłaca się także za osoby zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej. W takim przypadku podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi łączna kwota wynagrodzenia ze wszystkich źródeł dochodu i aby powstał obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy musi to być łącznie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Dlatego zleceniobiorca uzyskujący wynagrodzenie także z innego tytułu niż umowa z tym konkretnym pracodawcą, powinien go o tym powiadomić w oświadczeniu na piśmie. Zastosowanie tu mają także zasady obliczania niższej podstawy wymiaru przytoczone powyżej.
 
Jeżeli wypłaty wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych nie są dokonywane są w cyklu miesięcznym, składki na Fundusz Pracy nalicza się w miesiącach, w których dokonano wypłaty.
 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Został utworzony na podstawie Ustawy z 29 grudnia 1993 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, a obecnie reguluje go Ustawa z 13 lipca 2006 roku. Do opłacania składek na ten fundusz zobligowani są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce oraz w innych państwach Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, oddziały instytucji kredytowych, zagranicznych banków i zakładów ubezpieczeń, oddziały lub przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.
 
Obowiązek powstaje, gdy zatrudniają co najmniej jedną osobę fizyczną na podstawie umowy o pracę, agencyjnej itp., a także osoby wykonujące pracę nakładczą, zleceniobiorców. Składki te nalicza się także za osoby wykonujące pracę zarobkową na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną, spółdzielnią kółek rolniczych lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną. Dotyczy to osób podlegających obowiązkowi ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych uiszcza się bowiem za okres trwania tych ubezpieczeń.
 
Wysokość składki określa co roku ustawa budżetowa. Stopa składki obliczana jest od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wysokość wynagrodzenia za pracę, jakie otrzymuje pracownik, nie ma znaczenia. Składka wynosi 0,10 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 
Zwolnienie z obowiązku
Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie opłaca się za kobiety, które skończyły 55 lat i mężczyzn, którzy przekroczyli 60 rok życia. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i zleceniobiorców. Nie ma obowiązku opłacania składek także za pracowników, którzy skończyli 50 lat i przez 30 dni przed zatrudnieniem pozostawali w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy. W tym przypadku zwolnienie z opłacania składek trwa 12 miesięcy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę. Od zeszłego składek na te fundusze nie opłacają pracodawcy za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego przez 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie do pracy.
 
Stan na dzień: 19 maja 2010 roku
Podstawa prawna: Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , Ustawa z 13 lipca 2006 roku o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy
Joanna Piętowska
Ocena:
>Komentarze
Opcja dodawania komentarzy jest zarezerwowana wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
Aby się zalogować kliknij.
© WiedzaiFinanse.pl :: powered by multiCMS :: Twoje miejsce - Nasz portal :: Biznes, Ekonomia, Finanse, Dokumenty, Porady, Eksperci :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia