BiznesPlatforma.pl
»Sklodowscy » Reklama » O portalu »Źródła
>Baza wiedzy
Strona główna  >   Baza wiedzy   >   Dotacje   >   Dotacje unijne   >   Dotacje unijne na rozwój obszarów wiejskich
Dotacje unijne na rozwój obszarów wiejskich
Unia Europejska w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (obecnie trwa edycja na lata 2007–2013) oferuje polskim rolnikom i przedsiębiorcom z rejonów wiejskich wsparcie finansowe. Można uzyskać dofinansowanie na odnowę wsi, na działania poprawiające jakość życia jej mieszkańców oraz wdrażanie zespołowych inicjatyw rozbudzających aktywność lokalnych społeczności. Program jest zarządzany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Działania są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz ze środków krajowych (przeznaczonych na ten cel w ustawie budżetowej) – przewidziany budżet to 17,2 mld euro. Misja funduszu to zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w całej Unii Europejskiej i wspieranie Wspólnej Polityki Rolnej, Polityki Spójności i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Działania podobne do PROW są prowadzone także w innych krajach członkowskich UE. Jednolite ramy finansowe i programowe mają zapewnić respektowanie przez wszystkie kraje Wspólnoty strategicznych punktów rozwoju terenów wiejskich. Cele, priorytety oraz zasady tego programu są jasno określone.
 
Cele Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to poprawa stanu środowiska oraz krajobrazu poprzez racjonalną gospodarkę gruntami, podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych, warunków życia ludności wiejskiej i promocja rozwoju działalności gospodarczej na wsi. Zostały opracowane na podstawie analizy słabych punktów polskiej wsi: źle rozwinięta infrastruktura techniczna, mała dostępność dóbr kulturalnych, niski potencjał ekonomiczny gospodarstw, małe zróżnicowanie działalności na obszarach wiejskich. W związku z tym opracowano osie priorytetowe, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie: 
 • oś priorytetowa 1 (gospodarcza): wsparcie konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, 
 • oś priorytetowa 2 (środowiskowa): zrównoważone gospodarowanie gruntami rolnymi i leśnymi, poprawa środowiska, 
 • oś priorytetowa 3 (społeczna): zróżnicowanie gospodarki wiejskiej i podniesienie jakości życia na wsi, 
 • oś priorytetowa 4 (leader) – podejście przekrojowe, wzmocnienie inicjatywy oddolnej, wymiany najlepszych praktyk i aktywizacji społeczności obszarów wiejskich.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich składa się z 22 działań – 14 wdraża Agencja Restrukturyzacji i Modernizacja Rolnictwa, 6 samorządy wojewódzkie, Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa po jednym. Główne z nich to:
 • szkolenia zawodowe i akcje informacyjne dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie,
 • ułatwienie startu młodym rolnikom,
 • renty strukturalne,
 • modernizacja gospodarstw rolnych,
 • zwiększanie wartości dodanej produkcji rolnej i leśnej,
 • poprawianie i rozwijanie infrastruktury,
 • uczestnictwo w systemach jakości żywności, grupy producentów rolnych,
 • korzystanie z usług doradczych,
 • wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
 • płatności leśno-środowiskowe dla obszarów Natura 2000 oraz związanych z wdrażaniem dyrektywy 2000/60/WE,
 • program rolno-środowiskowy oraz inwestycje nieprodukcyjne,
 • zalesianie gruntów rolnych oraz innych,
 • odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy i wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych,
 • zróżnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
 • podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej,
 • odnowa i rozwój wsi,
 • tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw,
 • wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, projektów współpracy, lokalna grupa działania.
Zasady korzystania z pomocy oraz jej forma różnią się dla poszczególnych działań. Wszelkie szczegóły są dostępne na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, są tam też wyznaczone terminy składania wniosków o dotacje i niezbędne do tego dokumenty do pobrania bezpośrednio z portali.
 
O dofinansowanie mogą ubiegać się indywidualni rolnicy, przedsiębiorcy, grupy producentów, organizacje pozarządowe, gminy. Przygotowując wniosek, warto pamiętać, że projekt musi być zgodny z kierunkami rozwoju gminy, nie może mieć charakteru komercyjnego, jeśli o dofinansowanie wnioskuje organizacja pozarządowa, jej cele statutowe muszą być zbieżne z celami działania. Wniosek oraz niezbędne dokumenty należy złożyć w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji projektu.
 
Stan na dzień: 22 kwietnia 2010 roku
Joanna Piętowska
Ocena:
>Komentarze
Opcja dodawania komentarzy jest zarezerwowana wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
Aby się zalogować kliknij.
© WiedzaiFinanse.pl :: powered by multiCMS :: Twoje miejsce - Nasz portal :: Biznes, Ekonomia, Finanse, Dokumenty, Porady, Eksperci :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia