BiznesPlatforma.pl
»Sklodowscy » Reklama » O portalu »Źródła
>Baza wiedzy
Strona główna  >   Baza wiedzy   >   Podatki   >   PIT   >   Który PIT do czego?
Który PIT do czego?
Pierwszy problem przy rozliczaniu PIT-u dla podatników nierzadko stanowi już sama nomenklatura tych dokumentów oraz wybranie deklaracji odpowiedniej do źródła dochodów lub przychodów. Przygotowaliśmy dla Państwa spis PIT-ów podzielony ze względu na źródło zarobków.
 
Działalność gospodarcza
 
PIT-36
Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej wypełnia deklarację PIT-36 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Podatnik ten, niezależnie od liczby źródeł przychodów, musi spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 • prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej;
 • uzyskał przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, od których samodzielnie opłacał zaliczki na podatek;
 • uzyskał przychody ze źródeł położonych za granicą lub innych źródeł, od których ani on, ani płatnik nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek;
 • korzysta z kredytu podatkowego;
 • sporządził remanent likwidacyjny w grudniu roku podatkowego lub obniża dochód o straty z lat ubiegłych;
 • jest zobowiązany rozliczać swoje dochody razem z dochodami małoletnich dzieci;
 • wykazuje należny zryczałtowany podatek dochodowy, który nie został pobrany przez płatnika, lub należny podatek dochodowy ze sprzedaży nieruchomości i praw spółdzielczych.
Dochody te należy ująć w zeznaniu rocznym PIT-36.
 
PIT-36L
Z deklaracji PIT-36L Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą korzysta osoba:
 • prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą,
 • rozliczająca się samodzielnie – bez małżonka lub samotnie wychowywanych dzieci,
 • i płacąca podatek liniowy (19-proc.).
Ten PIT wypełniają także podatnicy uzyskujący dochody z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych podatkiem liniowym.
 
PIT-28
Deklaracja PIT-28 Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przeznaczona jest dla osób, które wybrały sposób rozliczania podatku ryczałtem ewidencjonowanym i osiągają przychody:
 • z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą.
 
PIT-16A
Osoby prowadzące działalność gospodarczą i opodatkowane w formie karty podatkowej wypełniają PIT-16A Deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego . Deklaracja ta służy do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu comiesięcznych wpłat podatku w związku z odliczaniem przez podatników składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie stanowi zeznania o osiągniętym dochodzie lub przychodzie.
 
Umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło
 
PIT-37
Deklarację PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym wypełniają osoby, które w roku podatkowym jednocześnie: 
 • uzyskały przychody w naszym kraju wyłącznie za pośrednictwem płatnika, rozliczają się na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej;
 • nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej;
 • nie mają obowiązku do swoich dochodów doliczać dochodów małoletnich dzieci;
 • nie obniżają dochodów o straty z lat ubiegłych.
Do dochodów tych zalicza się w szczególności:
 • wynagrodzenie i inne przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,
 • przychody z umów-zlecenia, kontraktów menedżerskich, zasiadania w radach nadzorczych, pełnienia obowiązków społecznych, działalności sportowej,
 • przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • emerytura lub renta,
 • świadczenie przedemerytalne, zasiłek przedemerytalny,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, z
 • asiłek pieniężny z ubezpieczenia społecznego,
 • stypendia,
 • świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • należności za pracę otrzymywane przez tymczasowo aresztowanych oraz skazanych,
 • należności z umowy aktywizacyjnej.
 
Najem i dzierżawa
 
PIT-36
Podatnik:
 • uzyskujący przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze,
 • rozliczający na zasadach ogólnych według skali podatkowej
wypełnia deklarację PIT-36.
 
PIT-28
Podatnik, który:
 • rozlicza podatek ryczałtem ewidencjonowanym,
 • osiąga przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze
składa zeznanie podatkowe na formularzu PIT-28.
 
Dochody zagraniczne
 
PIT-36
Podatnik, który uzyskał przychody ze źródeł położonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wypełnia deklarację PIT-36. Osoba ta musi także wypełnić załącznik PIT/ZG.
 
Akcje i obligacje
 
PIT-38
Formularz PIT-38 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym wypełniają te osoby, które uzyskały przychody z tytułu:
 • odpłatnego zbycia papierów wartościowych (nabytych przed 1 stycznia 2004 roku), pochodnych instrumentów finansowych (także realizacji praw z nich wynikających), udziałów w spółkach mających osobowość prawną;
 • objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny inny niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.
 
Stan na dzień: 16 września 2010 roku
Joanna Piętowska
Ocena:
>Komentarze
Opcja dodawania komentarzy jest zarezerwowana wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
Aby się zalogować kliknij.
© WiedzaiFinanse.pl :: powered by multiCMS :: Twoje miejsce - Nasz portal :: Biznes, Ekonomia, Finanse, Dokumenty, Porady, Eksperci :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia