BiznesPlatforma.pl
»Sklodowscy » Reklama » O portalu »Źródła
>Baza wiedzy
Strona główna  >   Baza wiedzy   >   Podatki   >   Ryczałt   >   Ulgi i odliczenia w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
Ulgi i odliczenia w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
Osoby opłacające ryczałt od przychodów ewidencjonowanych rozliczają podatek na formularzu PIT-28. Składa się do końca stycznia roku podatkowego. Chociaż w PIT-28 nie rozlicza się kosztów uzyskania przychodów, to można skorzystać ze zwolnień przysługujących osobom opodatkowanym na zasadach ogólnych.
 
Podatnicy opodatkowani ryczałtem mogą odliczyć od przychodu wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które nie zostały odliczone od dochodu lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli podatnik uzyskuje przychody opodatkowane różnymi stawkami, powinien dokonać odliczeń od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w roku podatkowym w ogólnej kwocie przychodów.
 
Przysługujące ulgi
W rocznym PIT-28 można odliczyć m.in.:
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ulgę internetową, 
 • ulgę rehabilitacyjną, 
 • kwoty przekazywanych darowizn,
 • ulgę abolicyjną.
W PIT-28 można ponadto przekazać 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.
 
Składki na ubezpieczenie społeczne w PIT-28 odlicza się od przychodu, natomiast na ubezpieczenie zdrowotne – od ryczałtu, w kwocie nie wyższej niż 7,75 proc. podstawy wymiaru składki.
 
Ulga internetowa odliczana jest od przychodu w wysokości do 760 zł w roku podatkowym. W rozliczeniu za 2010 rok mogą z niej skorzystać podatnicy , którzy używali Internetu w lokalu będącym ich miejscem zamieszkania. Podstawą uprawniającą do odliczenia są faktury VAT potwierdzające faktyczne poniesienie tych wydatków.
 
Osoby niepełnosprawne, które mają udokumentowaną niepełnosprawność, mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Przysługuje ona także tym podatnikom, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne o udokumentowanej niepełnosprawności: małżonek, własne lub przysposobione, przyjęte na wychowanie dziecko, pasierb, rodzic, rodzic małżonka, ojczym, macocha, rodzeństwo, zięć, synowa. Warunkiem jest, aby dochód tej osoby w roku podatkowym nie był wyższy niż 9120 zł. W ramach tej ulgi odliczeniu podlegają wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne, np. zabiegi, dojazdy na zbiegi, sprzęt itp., oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Wydatki te są szczegółowo określone w ustawie o PIT.
 
W PIT-28 można także odliczyć kwoty przekazywanych darowizn, jednak nie może to być więcej niż 6 proc. dochodu. Odliczeniu podlegają darowizny przeznaczone na cele:
 • określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, przekazane organizacjom wymienionym w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego lub równoważnym,
 • kultu religijnego,
 • krwiodawstwa do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew.
Każdą darowiznę należy poświadczyć dowodem wpłaty dokonanej na rachunek bankowy obdarowanego lub dokumentem potwierdzającym wartość dokonanej darowizny, jeśli była niepieniężna.
 
W przypadku honorowych dawców krwi, którzy chcą odliczyć od podatku wartość oddanej krwi, odliczenie nie może przekroczyć 6 proc. dochodu, jednak jednocześnie dokonuje się go do wysokości ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew. Jest to 130 zł za 1 litr krwi lub jej składników.
 
Ulga abolicyjna przysługuje podatnikom, którzy uzyskują dochody z pracy lub działalności gospodarczej poza Polską. Osoby te mogą odliczyć od podatku kwotę, która stanowi różnicę między podatkiem obliczonym według metody proporcjonalnego odliczenia a kwotą podatku odliczonego od dochodów według metody wyłączenia z progresją.
 
W PIT-28 nie można
Podatnik rozliczający się na formularzu PIT-28 zasadniczo nie może skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Ustawodawca dopuszcza złożenie wspólnego PIT jedynie w sytuacji, gdy w PIT-28 rozliczane są tylko przychody z najmu prywatnego, czyli nieprowadzonego w ramach działalności gospodarczej.
 
Ponadto podatnikom rozliczającym PIT-28 nie przysługuje prawo do ulgi dla osób samotnie wychowujących dziecko.
 
Kto płaci ryczałt
Przypomnijmy, że ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą opłacać:
 • osoby prowadzące indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą, 
 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych,
 • osoby osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 
Stan na dzień: 3 stycznia 2011 roku
Podstawa prawna: Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
Joanna Piętowska
Ocena:
>Komentarze
Opcja dodawania komentarzy jest zarezerwowana wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
Aby się zalogować kliknij.
© WiedzaiFinanse.pl :: powered by multiCMS :: Twoje miejsce - Nasz portal :: Biznes, Ekonomia, Finanse, Dokumenty, Porady, Eksperci :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia