BiznesPlatforma.pl
»Sklodowscy » Reklama » O portalu »Źródła
>Baza wiedzy
Strona główna  >   Baza wiedzy   >   Firma   >   Kadry i płace   >   ZUS IWA - najwazniejsze informacje: co to jest, jak wypełnić, kto składa
ZUS IWA - najwazniejsze informacje: co to jest, jak wypełnić, kto składa
Roczna informacja o ubezpieczeniu wypadkowym ZUS IWA podlega regulacjom prawnym zawartym w Ustawie z 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2009 roku zmieniającemu rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Z dokumentów tych wynikają poniższe zobowiązania podatników w zakresie składania ZUS IWA.
 
Do złożenia informacji ZUS IWA zobowiązani są płatnicy składek, którzy w poprzednim roku łącznie spełnili następujące warunki:
 • byli zgłoszeni nieprzerwanie w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia i co najmniej jeden dzień w styczniu nowego roku (art. 31 ust. 7 ustawy wypadkowej),
 • zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie co najmniej 10 ubezpieczonych (art. 28 ust. 2 ustawy wypadkowej),
 • byli wpisani do rejestru REGON w ostatnim dniu roku (art. 29 ust. 1 ustawy wypadkowej).
Nieprzerwane zgłoszenie oznacza, że płatnik w każdym miesiącu zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej jedną osobę.
 
Termin złożenia ZUS IWA za dany rok kalendarzowy upływa 31 stycznia następnego roku (art. 31 ust. 6 ustawy wypadkowej).
 
Forma składania ZUS IWA jest taka sama, jaka obowiązuje w odniesieniu do innych dokumentów podlegających regulacjom przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Na przykład ci płatnicy, którzy są uprawnieni do składania informacji ZUS IWA w formie papierowej, powinni przekazać informację do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na siedzibę płatnika składek.
 
ZUS opublikował na swojej stronie internetowej poradnik wyjaśniający krok po kroku, jak należy wypełnić ZUS IWA. Bezpośrdni link do niego to: www.zus.pl/pliki/poradniki/porad17.pdf
 
Liczba ubezpieczonych to iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy, i liczby miesięcy tego roku – 12. Liczbę ubezpieczonych zaokrągla się do jedności w górę, jeżeli końcówka jest większa lub równa 0,5 albo w dół, jeżeli jest mniejsza od 0,5. Ustalając liczbę ubezpieczonych w poszczególnych miesiącach, należy uwzględnić te osoby, które w danym miesiącu podlegały ubezpieczeniu wypadkowemu przynajmniej przez 1 dzień. Jeśli jedna osoba podlega ubezpieczeniu wypadkowemu w danym miesiącu z dwóch tytułów u jednego płatnika, to traktuje się ją jako jednego ubezpieczonego.
 
Przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie uwzględnia się osób:
podlegających ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, ale nie podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu,
 • podlegających z danego tytułu tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • niepodlegających ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu,
 • przebywających przez cały miesiąc na urlopie bezpłatnym, wychowawczym albo pobierających zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub powołanych do odbywania zasadniczej służby wojskowej,
 • za które za dany miesiąc są rozliczane składki lub wykazywane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych (tj. w miesiącu, za który składany jest imienny raport miesięczny za daną osobę, nie podlegała ona ubezpieczeniu wypadkowemu nawet przez jeden dzień).
Inne informacje, które trzeba podać w ZUS IWA (oprócz liczby ubezpieczonych) , to dane potrzebne do określenia kategorii ryzyka dla płatnika składki. Należą do nich informacje o:
 • rodzaju przeważającej działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),
 • REGON,
 • liczba osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy w roku, za który składana jest informacja,
 • liczba zatrudnionych w warunkach przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.
Stan na dzień: 30 grudnia 2010 roku
Podstawa prawna: Ustawa z 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 grudnia 2009 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków
Joanna Piętowska
Ocena:
>Komentarze
Opcja dodawania komentarzy jest zarezerwowana wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
Aby się zalogować kliknij.
© WiedzaiFinanse.pl :: powered by multiCMS :: Twoje miejsce - Nasz portal :: Biznes, Ekonomia, Finanse, Dokumenty, Porady, Eksperci :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia