BiznesPlatforma.pl
»Sklodowscy » Reklama » O portalu »Źródła
>Baza wiedzy
Strona główna  >   Baza wiedzy   >   Firma   >   Kadry i płace   >   Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych
Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie do ich wynagrodzeń. Niepełnosprawność muszą jednak potwierdzić właściwe orzeczenia. Pracodawca zobowiązany jest do terminowego składania wniosków w wymaganej formie (formularz INF-D-P i Wn-D).
 
Potwierdzenie niepełnosprawności
Za osoby niepełnosprawne w sensie prawnym uważa sie osoby posiadajace orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z takim orzeczeniem. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych dotyczy tylko osób, których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem: 
 • o zakwalifikowaniu przez organy orzekajace (jako I instancja – powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, II instancja – zespoły wojewódzkie) do jednego z trzech stopni niepełnosprawności ,
 • o całkowitej bądź częściowej niezdolności do pacy na podstawie odrębnych przepisów, lub
 • o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.
Zgodnie z art. 3 ust.1 o rehabilitacji ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, stosowane do realizacji celów określonych tą ustawą:
 • znaczny – osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne do pracy albo zdolne do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej, w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji wymagające stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób,
 • umiarkowany – osoby z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolne
  do pracy albo zdolne do pracy tylko w warunkach pracy chronionej, wymagające czasowej lub częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia funkcji społecznych,
 • lekki - osoby o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy lub mające ograniczenia
  w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
Na równi z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności traktowane są orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, przeliczane w różny sposób w zależności od tego kiedy zostały wydane.

Kto może uzyskać dofinansowanie
Dofinansowanie do wynagrodzeń przysługuje:
 1. Pracodawcy z otwartego rynku pracy zatrudniającemu (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) mniej niż 25 pracowników lub zatrudniającemu co najmniej 25 pracowników (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy), jeśli osiaga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%. 
 2. Pracodawcy posiadającemu status zakładu pracy chronionej (ZPChr).
Wysokość dofinansowania
Wyskość miesięcznego dofinansowania zależy od:
 • stopnia niepełnosprawności,
 • posiadania przez pracownika tzw. schorzeń specjalnych (tj. choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, epilepsja, osoby niewidome),
 • osiaganych przez pracowników wynagrodzeń brutto,
 • statusu pracodawcy,
 • wymiaru czasu pracy pracownika.
Miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika przysługuje w kwocie: 
 • w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znaczenego stopnia niepełnosprawności - 1429,12 zł,
 • w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - 1250,48 zł,
 • w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności - 535,92 zł.
W przypadku osób niepełnosprawnych ze schorzeniami specjalnymi, wyżej podane kwoty zwiększa się o 40 % najniższego wynagrodzenia.
Dofinansowanie w pełnej wysokości przysługuje w ZPChr i wynosi odpowiednio:
 • 2041,60 zł dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności,
 • 1786,40 zł dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
 • 765,60 zł dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności
Wymagane dokumenty
Aby uzyskać dofinansowanie, pracodawcy muszą składać do PFRON miesięczne informacje o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowaników (na formularzu INF-D-P) wraz z wnioskiem o wypłatę miesięcznego dofinansowania (na formularzu Wn-D) za dany miesiąc – w terminie do 20 następnego miesiąca.
3 lutego 2010 weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 20 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 16, poz. 86). Zmiany są konsekwencją nowelizacji ustawy o rehabilitacji,
mają charakter techniczny i modyfikują objaśnienia do informacji INF-D-P (10 i 11).
W punkcie 38 do tej pory należało wykazać minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązującą w styczniu danego roku. Obecnie w tym miejscu należy wykazać wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w grudniu roku poprzedniego. Zmiany stosuje się od miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowaników niepełnosprawnych należnego za styczeń 2010 r.
 
Zmianie ulega również algorytm wyliczania dofinansowania w 2010 r. dla pracodawców z otwartego rynku pracy poprzez pozostawienie na kolejny rok wyższego wsparcia dla prowadzących ZPChr. Punkt 11 objaśnienia do formularza INF-D-P przyjmuje brzmienie:
Za okresy sprawozdawcze przypadajace w 2009 i 2010 r. poz. 39=poz.38 x [1x(2 x poz.21 + 1,8 x poz. 22 + 1 x poz. 23 + 1,6 x poz.24 + 1,4 x poz. 25 + 0,6 x poz. 26) + 0,9 x (2 x poz. 27 + 1,8 x poz. 28 + 1 x poz. 29) + (1,6 x poz.. 30 + 1,4 x poz. 31 + 0,6 x poz. 32)].
Za okresy sprawozdawcze przypadajace po dniu 31 grudnia 2010 r. poz. 39=poz. 38 x [2 x (poz. 21 + poz. 27) + 1,8 x (poz. 22+ poz. 28) + 1 x (poz. 23 + poz. 29) + 1,6 x (poz. 24 + poz. 30) + 1,4 x (poz. 25 + poz. 31) + 0,6 x (poz. 26 + poz. 32)].

Podstawa prawna:
Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008 r. nr 14, poz. 92 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. nr 8, poz. 43).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 16, poz. 86).
 
Stan na dzień: 20 kwiecień 2010.
Marzena Wałdykowska
Ocena:
>Komentarze
Opcja dodawania komentarzy jest zarezerwowana wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników.
Aby się zalogować kliknij.
© WiedzaiFinanse.pl :: powered by multiCMS :: Twoje miejsce - Nasz portal :: Biznes, Ekonomia, Finanse, Dokumenty, Porady, Eksperci :: Projekt i wykonanie BerMar multimedia